Cele

Celem projektu jest realizacja dwukierunkowej transgranicznej współpracy w zakresie wymiany doświadczeń pomiędzy Partnerami oraz pozostałymi uczestnikami, organizowanych w ramach Projektu, konferencji w Polsce i w Czechach, w zakresie innowacyjnych aplikacji inżynierii produkcji z zastosowaniem metod matematycznych w różnego typu obiektach i działalnościach. Oznacza to transfer wiedzy wynikającej z praktycznych aplikacji możliwości stwarzanych przez inżynierię produkcji w obiektach zlokalizowanych po obu stronach granicy obszaru objętego wsparciem. Efektem tego transferu będzie opracowanie nowych metod lub modyfikację  znanych dotychczas oraz dostosowanie ich do uwarunkowań i potrzeb uwzględniających różnice technologiczne, organizacyjne, strukturalne i legislacyjne występujące pomiędzy oboma krajami.

Dzięki organizacji dwóch konferencji naukowych, jednej w Polsce i drugiej w Czechach, osiągnięty zostanie również cel polegający na zapoznaniu z innowacyjnymi metodami i możliwościami uczestników także spoza uczelni technicznych, tj. właścicieli i zarządców przedsiębiorstw oraz przedstawicieli władz miast i gmin z obszaru objętego wsparciem. Publikacja materiałów pokonferencyjnych w wersji papierowej i elektronicznej umożliwi przekazanie opracowanej wiedzy i doświadczeń szerokiemu gronu zainteresowanych podmiotów, które będą mogły wykorzystać je w praktycznych aspektach swojej działalności. Utworzony w ten sposób dialog pomiędzy Partnerami i uczestnikami konferencji po obu stronach granicy obszaru wsparcia, przyczyni się do uzyskania efektu poprawy jakości, bezpieczeństwa, jak i oddziaływania na środowisko w bardzo szerokim zakresie potencjalnych zastosowań. Wymian doświadczeń i współpraca pomiędzy Partnerami w ramach niniejszego Projektu pozwoli na ugruntowanie wspólnych obszarów badawczych oraz określenie kierunków dalszej współpracy w projektach edukacyjnych.