O projekcie

Projekt Transgraniczna Wymiana Doświadczeń w Inżynierii Produkcji z Zastosowaniem Metod Matematycznych został opracowany przez Instytut Inżynierii Produkcji oraz Centrum Kształcenia Inżynierów Politechniki Śląskiej. Projekt jest realizowany przy współpracy z Politechniką Ostrawską (Republika Czeska). Podstawą opracowania i zgłoszenia Projektu są doświadczenia Instytutu wynikające z prac badawczych w obszarze inżynierii produkcji oraz zarządzania na różnych płaszczyznach współpracy z przemysłem, a także administracją lokalną i państwową. Wieloletnia współpraca Politechniki Śląskiej i Politechniki Ostrawskiej pozwoliła na określenie obszarów transgranicznych pomiędzy Polską a Czechami, w których swoje zastosowanie znajduje inżynieria produkcji.

Projekt ten obejmuje transfer doświadczeń pomiędzy polskim i czeskim środowiskiem naukowym w zakresie zastosowań elementów inżynierii produkcji z wykorzystaniem metod matematycznych. W obu krajach inżynieria produkcji wykorzystywana jest w różnych procesach produkcyjnych, organizacyjnych i usługowych. Projekt umożliwia połączenie tych doświadczeń i przeniesienie ich na obydwa obszary przygraniczne z korzyścią dla znajdujących się na ich terenie przedsiębiorstw i gmin, co pozwoli również na utworzenie podwalin do dalszej współpracy w tym zakresie.

Projekt realizowany jest w ramach programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska i jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa RP „Przekraczamy Granice”.

Czas trwania Projektu to 01.04.2017-31.03.2018