Publikacje

I Konferencja 07-09.06.2017

 1. Mariusz J. LIGARSKI – INŻYNIERIA PRODUKCJI JAKO DYSCYPLINA NAUKOWA I MOŻLIWOŚCI ZASTOSOWANIA W PRAKTYCE ORGANIZACJI JEJ OSIĄGNIĘĆ oraz VÝROBNÍ INŽENÝRSTVÍ JAKO VĚDECKÁ DISCIPLÍNA A MOŽNOSTI PRAKTICKÉHO VYUŽITÍ ORGANIZACE JEJÍCH VÝSLEDKŮ
 2. Zygmunt KORBAN – WYKORZYSTANIE ANKIETY MERIT W PROCESIE OCENY JAKOŚCI ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY ? STUDIUM PRZYPADKU
 3. Stanisław KOWALIK – BADANIE KORELACJI POMIĘDZY TEMPERATURĄ GÓROTWORU A ENERGIĄ WSTRZĄSU
 4. Radosław WOLNIAK – ZASTOSOWANIE METODY RCA DO ANALIZY AWARII W PRZEMYŚLE NA PRZYKŁADZIE ELEKTROWNI
 5. Ewa W. MARUSZEWSKA, Witold BIAŁY – ASPEKTY FINANSOWE WYKORZYSTANIA KLUCZOWYCH MIERNIKÓW DOKONAŃ W INŻYNIERII PRODUKCJI ? PRZYPADEK JEDNOSTKI ŚWIADCZĄCEJ NIEJEDNORODNE USŁUGI
 6. Patrycja HĄBEK – KONCEPCJA WYKORZYSTANIA METODY FMEA DLA POTRZEB ZRÓWNOWAŻONEGO WYTWARZANIA
 7. Sabina KOŁODZIEJ, Witold BIAŁY – METODY STATYSTYCZNE JAKO NARZĘDZIE PODEJMOWANIA DECYZJI W INŻYNIERII PRODUKCJI – PRZYKŁADOWE ZASTOSOWANIE
 8. Ewa MATUSZEWSKA-MAJCHER – PRZEGLĄD STOSOWANYCH METOD OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO
 9. Justyna ORWAT – ANALIZA MOŻLIWOŚCI ZASTOSOWANIA WYGŁADZONYCH FUNKCJI SKLEJANYCH DO WYZNACZENIA PRZECIĘTNEGO PRZEBIEGU KRZYWIZN TERENU GÓRNICZEGO WYZNACZONYCH Z WYNIKÓW POMIARÓW GEODEZYJNYCH
 10. Bartosz SZCZĘŚNIAK – RACHUNEK MACIERZOWY I ARKUSZ KALKULACYJNY W PLANOWANIU I KONTROLI KOSZTÓW OPERACYJNYCH
 11. Anna GEMBALSKA-KWIECIEŃ, Monika STĘPIEŃ – WSPOMAGANIE ZARZĄDZANIE RYZYKIEM REALIZACJI PROJEKTÓW W PRZEDSIĘBIORSTWIE PRODUKCYJNYM Z WYKORZYSTANIEM METOD INŻYNIERII PRODUKCJI
 12. Jolanta IGNAC-NOWICKA – ANALIZA CZYNNIKÓW WPŁYWAJĄCYCH NA ZAGROŻENIA GAZOWE W ZAKŁADZIE PRZEMYSŁOWYM
 13. Andrzej LOSKA – ANALITYCZNY MODEL OCENY POLITYKI EKSPLOATACYJNEJ SIECIOWYCH SYSTEMÓW TECHNICZNYCH – STUDIUM PRZYPADKU
 14. Waldemar PASZKOWSKI – OCENA DOKUCZLIWOŚCI ODDZIAŁYWANIA ŹRÓDEŁ HAŁASU DROGOWEGO W WARUNKACH LABORATORYJNYCH
 15. Joanna MYTYCH, Mariusz J. LIGARSKI – BADANIE WPŁYWU STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ NA FUNKCJONOWANIE AKREDYTOWANEGO LABORATORIUM BADAWCZEGO
 16. Dorota KSIĄŻEK, Mariusz J. LIGARSKI – OCENA POZIOMU DOJRZAŁOŚCI SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ – STOSOWANE MODELE I PRZYKŁADOWE WYNIKI BADAŃ
 17. Bożena SKOTNICKA-ZASADZIEŃ – WYBRANE METODY ILOŚCIOWE STOSOWNE W INŻYNIERII PRODUKCJI DO DOSKONALENIA PROCESÓW PRODUKCYJNYCH
 18. Elżbieta MILEWSKA, Karolina KOSSOWSKA – WYKORZYSTANIE WSKAŹNIKOWEJ OCENY WYDAJNOŚCI STANOWISK W DOSKONALENIU PROCESÓW WYTWÓRCZYCH
 19. Piotr KALETA, Tomasz WAŁEK – METODYKA ANALIZY KOSZTÓW EKSPLOATACYJNYCH WYSOKOSPRAWNEJ KOGENERACJI GAZOWEJ W OBIEKTACH O RÓŻNYM ZAPOTRZEBOWANIU NA ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I CIEPŁO
 20. Katarzyna MIDOR – ZASTOSOWANIE SIX SIGMA W PROCESIE PRODUKCYJNYM ? STUDIUM PRZYPADKU
 21. Michał MOLENDA – ZASTOSOWANIE INŻYNIERII JAKOŚCI DO DOSKONALENIA PROCESU MONTAŻU ELEMENTÓW KOKPITU SAMOCHODOWEGO
 22. Michał ZASADZIEŃ – STATYSTYCZNA KONTROLA PROCESU UTRZYMANIA RUCHU
 23. Jacek SITKO, Krzysztof MICHALSKI – ANALIZA SYSTEMU PRZETWARZANIA ODPADÓW POPRODUKCYJNYCH W BRANŻY HUTNICZEJ I ENERGETYCZNEJ
 24. Krzysztof MICHALSKI, Jacek SITKO – OCENA TERENÓW POPRZEMYSŁOWYCH W CELU ZAGOSPODAROWANIA. ANALIZA PRZYPADKU
 25. František STANĚK, Marcela JAROŠOVÁ, Jana STAŇKOVÁ – DYNAMICKÝ MODEL LOŽISKA KAOLINU
 26. Marcela JAROŠOVÁ, František STANĚK, Jana STAŇKOVÁ – IMPLEMENTACE MODELU LOŽISKA KAOLINU V PROSTŘEDÍ VISUAL STUDIO 2015
 27. Ivan KOLOMAZNÍK, Zdeněk KLIKA – STANOVENÍ PROCENTUÁLNÍHO OBSAHU MINERÁLŮ V ŽULE
 28. Hana DOLEŽALOVÁ, Vlastimil KAJZAR – PREDIKCE VÝVOJE POKLESOVÉ KOTLINY
 29. Marcela RABASOVÁ, Ondřej PAVLÍK – STATISTICKÉ VYHODNOCENÍ ÚČINNOSTI DVOU TYPŮ PROTEKČNÍCH ZAŘÍZENÍ PŘI KAROTICKÉM STENTINGU
 30. Zdeněk BOHÁČ, Jarmila DOLEŽALOVÁ, Pavel KREML – MATEMATIKA VČERA A DNES NA VŠB-TU OSTRAVA
 31. Ján BRAJERCÍK, Zbynek URBAN – O HOMOGENNÍCH FUNKCÍCH V TEORII POLE DRUHÉHO ŘÁDU
 32. Dagmar DLOUHÁ, František CERVENKA – VYUŽITÍ HYPERBOLY A HYPERBOLOIDU V TECHNICKÉ PRAXI
 33. Viktor DUBOVSKÝ – O CIRKULANTNÍCH MATICÍCH STUPNE 9
 34. Radka HAMRÍKOVÁ, Dagmar DLOUHÁ – YOUTUBE VE VÝUCE GEOMETRIE
 35. Radka HAMRÍKOVÁ, Jan KOTULEK, Arnošt ŽÍDEK – MATH SUPPORT CENTRE NA VŠB – TU OSTRAVA
 36. Jan CHALOUPKA, Gabriela NECASOVÁ, Petr VEIGEND, Jirí KUNOVSKÝ, Václav ŠÁTEK – MODERNÍ METODA TAYLOROVY ŘADY V NUMERICKÉ INTEGRACI: ČÁST I.
 37. Marta JAROŠOVÁ, Radek KUCERA, Václav ŠÁTEK – PŘEDPODMÍNENÍ ALGORITMU SLEDOVÁNÍ CESTY PRO STOKESOVO PROUDENÍ SE SKLUZOVOU PODMÍNKOU
 38. Radek KUCERA, Jaroslav HASLINGER, Kristina MOTYCKOVÁ, Alexandros MARKOPOULOS – SYMETRIZOVANÁ NEHLADKÁ NEWTONOVA METODA PRO ŘEŠENÍ 3D KONTAKTNÍCH ÚLOH
 39. Zuzana MORÁVKOVÁ, Petr VOLNÝ – EXTREMÁLNÍ ÚLOHY ŘEŠENÉ V PROGRAMU GEOGEBRA
 40. Radomír PALÁČEK, Jan KOTŮLEK – HISTORIE ČASOPISU AKTUÁRSKÉ VEDY
 41. Jakub STRYJA – TLUMENÁ ŘEŠENÍ SINGULÁRNÍ ÚLOHY S fi-LAPLACIÁNEM
 42. Martin SWACZYNA, Petr VOLNÝ – ROVNOMERNÝ VODOROVNÝ VRH
 43. Zbynek URBAN, Jana VOLNÁ – VARIAČNÍ ROVNICE NA MÖBIOVE PÁSCE
 44. Jaroslav VLČEK, Petr OTIPKA – GREENŮV TENZOR V MATERIÁLOVÝCH VEDÁCH

II Konferencja 22-24.01.2018

 1. Witold BIAŁY, Ewa W. MARUSZEWSKA, Sabina KOŁODZIEJ – ANALIZA WADLIWOŚCI PRODUKTU Z WYKORZYSTANIEM METOD I NARZĘDZI INŻYNIERII JAKOŚCI / PRODUCT DEFECTIVENESS ANALYSIS USING METHODS AND TOOLS OF QUALITY ENGINEERING
 2. Sara GRUSZKA, Mariusz LIGARSKI – BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTA I MOŻLIWOŚĆ ZASTOSOWANIA METODY QFD DO POPRAWY TEGO ZADOWOLENIA ? ANALIZA PRZYPADKU / CUSTOMER SATISFACTION SURVEY AND A POSSIBILITY OF USING QFD METHOD FOR SATISFACTION IMPROVEMENT ? THE ANALYSIS OF THE CASE
 3. Patrycja HĄBEK NARZĘDZIA INŻYNIERII JAKOŚCI W DOSKONALENIU PROCESU PRODUKCYJNEGO / QUALITY ENGINEERING TOOLS IN PRODUCTION PROCESS IMPROVEMENT
 4. Jolanta IGNAC-NOWICKA IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ GAZOWYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE PRZEMYSŁOWYM Z WYKORZYSTANIEM ANALIZY ŁAŃCUCHA ZDARZEŃ / IDENTIFICATION OF GAS HAZARDS IN A INDUSTRIAL COMPANY WITH USING CHAIN OF EVENTS ANALYZES
 5. Piotr KALETA OPŁACALNOŚĆ STOSOWANIA MIKROKOGENERACJI GAZOWEJ DLA BUDYNKÓW Z PRZYGOTOWANĄ CHARAKTERYSTYKĄ ENERGETYCZNĄ / PROFITABILITY OF GAS MICROCOGENERATION USE IN BUILDINGS WITH CALCULATED ENERGY PERFORMANCE
 6. Zygmunt KORBAN OCENA JAKOŚCI REALIZACJI SZKOLEŃ WSTĘPNYCH OGÓLNYCH (INSTRUKTAŻU OGÓLNEGO) W KWK / ASSESSMENT OF THE REALIZATION QUALITY OF INITIAL TRAININGS (GENERAL INSTRUCTION) IN A COAL MINE
 7. Stanisław KOWALIK – SYMULACJA CYFROWA MODULACJI 16-QAM / DIGITAL SIMULATION OF 16-QAM MODULATION
 8. Andrzej LOSKA, Waldemar PASZKOWSKI – SPOSÓB ZASTOSOWANIA METOD SCENARIUSZOWYCH W ZARZĄDZANIU UTRZYMANIEM RUCHU WYBRANYCH SIECIOWYCH SYSTEMÓW TECHNICZNYCH / THE WAY OF USE SCENARIO METHODS IN MAINTENANCE MANAGEMENT OF SELECTED NETWORK TECHNICAL SYSTEMS
 9. Paulina MAJOR – JAKOŚĆ W TRADYCYJNYM PODEJŚCIU DO ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI / QUALITY IN A TRADITIONAL APPROACH TO PROJECT MANAGEMENT
 10. Katarzyna MIDOR – ZASTOSOWANIE DEFEKTOSKOPU JAKO NARZĘDZIA ELIMINUJĄCEGO STUPROCENTOWĄ KONTROLĘ JAKOŚCI W ZAKŁADZIE HUTNICZYM / USE OF A DEFECTOSCOPE AS A TOOL FOR ELIMINATING THE HUNDRED-PERCENT QUALITY CONTROL IN A STEELWORKS
 11. Elżbieta MILEWSKA – DOSKONALENIE ORGANIZACJI Z WYKORZYSTANIEM SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH WSPOMAGAJĄCYCH OBSŁUGĘ ZGŁOSZEŃ SERWISÓW REKLAMACYJNYCH KAS REJESTRUJĄCYCH / ORGANIZATION IMPROVEMENT USING IT SYSTEMS TO SUPPORT THE HANDLING OF CASH REGISTER SERVICE COMPLAINTS
 12. Michał MOLENDA – DOSKONALENIE PROCESU MALOWANIA ELEMENTÓW KOKPITU SAMOCHODOWEGO / IMPROVEMENT THE PROCESS OF PAINTING CAR COCKPITS’ ELEMENTS
 13. Waldemar PASZKOWSKI, Andrzej LOSKA – MODELOWANIE OCENY ZAGROŻENIA HAŁASEM W MAŁYCH POMIESZCZENIACH PRZEMYSŁOWYCH / MODELLING OF NOISE THREAT ASSESSMENT IN SMALL INDUSTRIAL ROOMS
 14. Jacek SITKO, Krzysztof MICHALSKI – WYBRANE PROBLEMY JAKOŚCI OBUDÓW ZMECHANIZOWANYCH / SELECTED QUALITY PROBLEMS OF MECHANIZED ENCLOSURES
 15. Bożena SKOTNICKA?ZASADZIEŃ – WYKORZYSTANIE METODY 8D DO IDENTYFIKACJI PROBLEMÓW JAKOŚCIOWYCH W PROCESIE PRODUKCJI / USE OF THE 8D METHOD FOR THE IDENTIFICATION OF QUALITY PROBLEMS IN THE PRODUCTION PROCESS
 16. Monika STĘPIEŃ, Anna GEMBALSKA-KWIECIEŃ – MODELOWANIE PROCESÓW PRODUKCYJNYCH – ARTYKUŁ PRZEGLĄDOWY / MODELING OF PRODUCTION PROCESSES – REVIEW ARTICLE
 17. Aleksandra SULIK-GÓRECKA – ZNACZENIE KOSZTÓW STANDARDOWYCH W PRZYKŁADOWYM PRZEDSIĘBIORSTWIE INFORMATYCZNYM / THE ROLE OF STANDARD COSTING IN AN EXEMPLARY IT COMPANY
 18. Bartosz SZCZĘŚNIAK – ARKUSZ KALKULACYJNY WE WSPOMAGANIU ANALIZY NIEZGODNOŚCI – INTEGRALNOŚĆ DANYCH W NARZĘDZIU / SPREADSHEET AS A MEANS TO SUPPORT NONCONFORMITY ANALYSIS – DATA INTEGRITY IN THE TOOL
 19. Tomasz WAŁEK ANALIZA MOŻLIWOŚCI ZASTOSOWANIA MIKROKOGENERACJI GAZOWEJ W JEDNORODZINNYCH BUDYNKACH MIESZKALNYCH W POLSCE / ANALYSIS OF THE POSSIBILITY OF GAS-FUELED MICRO-COGENERATION APPLICATION IN SINGLE-FAMILY DWELLING BUILDINGS IN POLAND
 20. Radosław WOLNIAK – WPŁYW WPROWADZENIA NOWEJ LINII PRODUKCYJNEJ NA PROCES REALIZACJI ZAMÓWIENIA / THE IMPACT OF THE IMPLEMENTATION OF THE NEW PRODUCTION LINE ON THE ORDER PROCESSING PROCESS
 21. Michał ZASADZIEŃ – ANALIZA NIEZAWODNOŚCI WYBRANYCH MASZYN W PRZEDSIĘBIORSTWIE PRODUKCYJNYM – STUDIUM PRZYPADKU / ANALYSIS OF THE RELIABILITY OF SELECTED MACHINES IN A PRODUCTION ENTERPRISE – CASE STUDY
 22. Petr BEREMLIJSKI, Nikola PLÍVOVÁ – ON SOLUTION OF CONTACT SHAPE OPTIMIZATION PROBLEM BY PROXIMAL BUNDLE METHOD / ŘEŠENÍ ÚLOHY TVAROVÉ OPTIMALIZACE PRO KONTAKTNÍ ÚLOHU POMOCÍ PROXIMAL BUNDLE METODY
 23. Dagmar DLOUHÁ, Radka HAMŘÍKOVÁ, Liliana NÁBĚLKOVÁ, Michal VOKURKA – STUDENT VIDEOS FOR STUDENTS / STUDENTSKÁ VIDEA PRO STUDENTY
 24. Viktor DUBOVSKÝ – A NOTE ON CIRCULANT MATRICES OF DEGREE L2 / O CIRKULANTNÍCH MATICÍCH STUPNĚ L2
 25. Ladislav FOLTYN – INTERACTIVE 3D GRAPHICS GENERATED BY ASYMPTOTE SOFTWARE TO SUPPORT LESSONS OF DIFFERENTIAL CALCULUS OF FUNCTIONS OF TWO VARIABLES / INTERAKTIVNÍ 3D GRAFIKA GENEROVANÁ PROGRAMEM ASYMPTOTE PRO PODPORU VÝUKY DIFERENCIÁLNÍHO POČTU FUNKCÍ DVOU PROMĚNNÝCH
 26. Karel FRYDRÝŠEK, Ivona TOMEČKOVÁ, Zuzana MORÁVKOVÁ – NUMERICAL APPROACHES FOR BEAMS ON NONLINEAR FOUNDATION – PART 2 (APPLICATIONS) / NUMERICKÉ ŘEŠENÍ OHYBU NOSNÍKU V NELINEÁRNÍM PROSTŘEDÍ – ČÁST 1 (APLIKACE)
 27. Pavel JAHODA – SYSTEMS OF INDEPENDENT SETS AND SYSTEMS OF CONDITIONALLY INDEPENDENT SETS
 28. Monika JAHODOVÁ – SYSTEMS OF INDEPENDENT SETS – RESULTS AND CONJECTURES
 29. Petr KOVÁŘ, Augustin ŽÍDEK – DENSE DISTANCE MAGIC GRAPHS / HUSTÉ DISTANČNĚ MAGICKÉ GRAFY
 30. Jirí KRCEK, Jaroslav VLCEK – MATHEMATICAL MODELLING OF PERIODIC DIFFRACTION PROBLEMS IN OPTICS / MATEMATICKÉ MODELOVÁNÍ PERIODICKÝCH DIFRAKČNÍCH ÚLOH V OPTICE
 31. Radek KUČERA, Kristina MOTYCKOVÁ – THE SEMI-SMOOTH NEWTON METHOD FOR SOLVING THE STOKES FLOW UNDER THE LEAK BOUNDARY CONDITION / NEHLADKÁ NEWTONOVA METODA PRO REŠENÍ STOKESOVA PROUDĚNÍ S PRŮSAKEM
 32. Radek KUČERA, Jan PACHOLEK – SEMI-SMOOTH NEWTON METHOD FOR SOLVING THE STOKES PROBLEM WITH THE STICK-SLIP BOUNDARY CONDITION / NEHLADKÁ NEWTONOVA METODA PRO ŘEŠENÍ STOKESOVÝCH ROVNIC SE SKLUZOVOU OKRAJOVOU PODMÍNKOU
 33. Pavel LUDVÍK – TEACHING OF CALCULUS – HIDDEN GEMS STUDENTS HAS NEVER SPOT / VÝUKA KALKULU – POKLADY, KTERÉ NEJSPÍŠ ZŮSTANOU STUDENTŮM NAVŽDY SKRYTY
 34. Gabriela NEČASOVÁ, Petr VEIGEND, Václav ŠÁTEK – MODERN TAYLOR SERIES METHOD IN NUMERICAL INTEGRATION: PART 2 / MODERNÍ METODA TAYLOROVY ŘADY V NUMERICKÉ INTEGRACI: ČÁST II
 35. Marcela RABASOVÁ, Ondřej PAVLÍK – ACE-R TESTS RESULTS AFTER CAS / VÝSLEDKY ACE-R TESTŮ PO KAS
 36. Dana SMETANOVÁ – HAMILTONIAN SYSTEM IN DIMENSION 4 / HAMILTONOVY SYSTÉMY V DIMENZI 4
 37. Ivona TOMEČKOVÁ, Karel FRYDRÝŠEK, Zuzana MORÁVKOVÁ – NUMERICAL APPROACHES FOR BEAMS ON NONLINEAR FOUNDATION – PART 1 (THEORY) / NUMERICKÉ ŘEŠENÍ OHYBU NOSNÍKU V NELINEÁRNÍM PROSTŘEDÍ – ČÁST 1 (TEORIE)
 38. Zbyněk URBAN, Jana VOLNÁ – GLOBALLY VARIATIONAL FORMS ON THE MÖBIUS STRIP: EXAMPLES / GLOBÁLNĚ VARIAČNÍ FORMY NA MÖBIOVĚ PÁSCE: PŘÍKLADY
 39. Jana VOLNÁ, Petr VOLNÝ – SOLIDS AND SURFACES OF REVOLUTION IN GEOGEBRA / ROTAČNÍ TĚLESA A JEJICH PLÁŠTĚ V GEOGEBŘE